Post: : Admin

Thế nào là mê tín? Thông thường chúng ta giải thích rằng, tin giáo lý nhà Phật gọi là chánh tín, tin vào giáo lý không phải của nhà Phật gọi là mê tín. Thượng tọa Thích Hạnh Bình cùng học trò tại Học viện Viên Quang tại Đài Loan.

Cách giải thích này mang tính chủ quan, khen mình chê người, là thái độ đức Phật không ca ngợi. Theo nhà Phật niềm tin nào có xu hướng dẫn hành giả phát sinh trí tuệ, niềm tin ấy được gọi là chánh tin, và ngược lại niềm tin nào làm cho hành giả càng tin càng mê mờ, không làm chủ được bản thân mình, niềm tin ấy được gọi là mê tín. Đó là lý do tại sao giáo lý 'Ngũ căn, ngũ lực' (Tín, tấn, niệm, định, tuệ) trong 37 phẩm trợ đạo, chi phần đầu tiên là 'tín', chi cuối cùng phải là 'tuệ'. Do vậy, Phật tử chúng ta cần phải kiểm tra lại niềm tin của mình để khỏi phí một đời 'xây lầu trên cát'. 


Thích Hạnh Bình