Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Tâm dược cứu bệnh' do ĐĐ Thích Trí Huệ thuyết giảng. Mời quý thính chúng lắng nghe.
Tâm dược cứu bệnh - ĐĐ Thích Trí Huệ

Xem thêm:

>>Đi chùa tạo nghiệp - Đại đức Thích Trí Huệ
>>Tin và tưởng, bản năng và lý trí - ĐĐ Thích Trí Huệ 2016