Post: : Admin

Phật học đời sống xin trả lời câu hỏi những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bị pháp luật nghiêm cấm gồm:- Ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập thống nhất đất nước;

- Kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước;
- Chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo;
- Gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

- Hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nào bị pháp luật nghiêm cấm?

Mê Tín là tin vào những gì không có thật, không có ích cho sự phát triển cho khối óc. Tin theo tà ma làm ta yếu hèn, nhờ đỡ vào thần linh (ban ơn giáng họa)


Phật học đời sống