Post: : Admin

Nghi hoặc là chướng ngại to lớn cản trở sự phát triển về vấn đề tu tập tâm linh vẫn thường xuất hiện nơi tâm người con Phật khi mà chánh tri kiến chưa được củng cố vững chắc bằng sức mạnh của sự tu tập.Nghi hoặc là chướng ngại cản trở sự tu tập

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nhắc đến một pháp khiến cho nghi hoặc tăng trưởng quảng đại đó là không như lý tác ý như sau:

"5. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại.

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương I - Một Pháp)."


Lời bàn: 

Do bị vô minh bao phủ nên ta không có sự nhìn nhận đúng đắn về sự vật, sự việc theo quan niệm của Phật Pháp, đôi khi dòng tư duy bị cuốn theo tà kiến, hiểu sai về sự vận hành của các pháp từ đó hoài nghi tăng trưởng mạnh mẽ. Đó là những mối nghi ngờ về Tam Bảo, về pháp hành, về lời dạy của Đức Phật. Và rồi, khi niềm tin bị lay động,người con Phật rất dễ từ bỏ pháp hành đi theo một hướng đi khác xa lìa đạo lộ Bát Chánh và mãi là lữ khách trong vòng luân hồi sinh tử dài vô tận.Khi đức tin được củng cố bằng trí tuệ phát sanh trong việc tu tập thì hoài nghi sẽ bị phá tan dưới sức mạnh của tuệ giác siêu tam giới bằng việc thấy rõ bản chất chân như của vạn pháp theo một cách nhìn đúng đắn y theo chánh Pháp thì dần dần tâm ngày càng trở nên thuần tịnh, sáng trong và sự bình an, hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu nơi tâm các hàng đệ tử Như Lai. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung