Post: : Admin

Được biết ngôi chùa Đại Phước do Thượng tọa Thích Thiện Minh làm viện chủ, Đại đức Thích Thiện Ngọc là trụ trì. chùa Đại Phước chuẩn bị Lễ kết giới Sìma chùa Đại Phước có diện tích ngang 29m 139m lần này phân ra được 1017 ô.
>>Myanmar: Video chùa Đại Phước chuẩn bị Lễ kết giới Sìma

>>Myanmar: Lễ thỉnh tôn tượng Phật về Chùa Đại Phước

Chư tăng tổ chức kiết giới Sìma xã được diễn ra trang nghiêm. Chư tăng tụng bài kinh cầu nguyện xong mỗi người sắp hàng đứng từng ô đã được phân sẵnđể cầu nguyện cho việc động thổ xây dựng ngôi chánh điện vào ngày 29/04/2016 sắp tới. 

Sima là nơi cho chư Tăng tập sự là nơi Tỳ kheo tu tập cũng là nơi sản sinh ra Tỳ kheo. 

Chư tăng chuẩn bị làm lễ kiết giới Sìma xã.


Sư Thiện Ngọc