Post: : Admin

Khi có thân nhân quá vãng theo phong tục truyền thống của người dân Việt Nam đa phần chúng ta thường thực hiện những nghi thức cúng lễ để tưởng nhớ đến những người đã khuất và mong cho các vị ấy được an lành, hạnh phúc bên thế giới bên kia. Tuy nhiên, việc người quá cố có nhận được lợi ích hay không thì tùy từng trường hợp và nhân duyên cụ thể tương ứng với những cảnh giới tái sanh của người đã khuất.Hiểu rõ việc cúng kiến cho người đã khuất

Hiểu rõ việc cúng kiến cho người đã khuất

Trong trường hợp sau đây thì sự bố thí sẽ không có lợi ích đến người quá cố:

"4. Ở đây, này Bà-la-môn, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không có tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh cộng trú với loài Người. Món ăn của loài người như thế nào, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, vị ấy tồn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây là không tương ưng xứ, trú ở đây, vị ấy không được lợi ích của bố thí ấy."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương X - Mười Pháp).


Lời bàn:

Được tái sanh làm người là một phước duyên to lớn nhờ sự trợ duyên của thiện nghiệp, nếu thân nhân quá vãng được sanh lại cõi nhân loại thì đây là cơ hội quý báu để tạo dựng thiện nghiệp công đức và tu tập. Bởi thân người khó được, thành tựu sự sống lâu và có được sức khỏe, trí tuệ cũng là một loại phước báu thù thắng.

Nếu thân quyến của chúng ta sau khi chết tái sanh làm người thì sự cúng kiến trên nhân thế cũng chỉ là sự tưởng nhớ đến họ và đó cũng chỉ là sự họp mặt giữa những người trong gia đình với nhau. Người đã khuất cũng đã đi tái sanh theo nghiệp của mình đã tạo có một cuộc sống mới trong kiếp lai sinh. Nếu ở cõi người, có được nhiều phước báu thì cuộc sống cũng sẽ an lành hạnh phúc, thiếu phước thì cuộc sống bội phần cũng vất vả, long đong.

Bởi vậy, nếu biết tận dụng thời gian ngắn ngủi khi còn hiện hữu trên nhân gian này để tạo dựng thiện sự, hành trì Pháp bảo là cơ duyên to lớn cho những ai đã và đang đi trên đạo lộ diệt trừ khổ đau hướng đến hạnh phúc cao thượng.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống