Post: : Admin

Pháp hội Dược Sư, hay đàn tràng Dược Sư, các chùa thường lập đàn trì tụng kinh Dược Sư từ thất châu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng giêng âm lịch, khi mùa xuân về.- 12 Đại nguyện Phật Dược Sư - HT Thích Quang Đạo giảng

Phật Dược Sư nghĩa là: Dược là thuốc, Sư là thầy. Phật tên Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức. Dươc Sư là ông thầy thuốc. Lưu Ly là một thứ ngọc trong suốt từ trong ra ngoài. Quang nghĩa là sáng suốt. 

Chùm ảnh Phật Dược Sư thất châu

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Dược Sư là công dụng. Lưu Ly là thể tịnh. Quang là tánh giác. Chữ Vương là hình-dung-từ để hiển công dụng thù thắng, thể thanh tịnh, tánh quang minh, mỗi mỗi tuyệt vời.

藥 師 佛 -日光 菩 薩-月 光 菩 薩 (Dược Sư Phật - Nhật Quang Bồ-tát - Nguyệt Quang Bồ-tát)

Chùm ảnh Phật Dược Sư thất châu

Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
Chùm ảnh Phật Dược Sư thất châu

Nam Mô Quang Thắng Thế Giới Thiện Danh Các Tường Như Lai
Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới Bảo Nguyệt Trí Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
Nam Mô Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

Nam Mô Vô Ưu Thế Giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai

Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hành Thành Tựu Như Lai
Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
Chùm ảnh Phật Dược Sư thất châu

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai


Sau đây là 12 đại nguyện của Phật Dược Sư

1. Phật Thiện Danh Xưng Kiết Tường Vương ở cõi Quang Thắng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
2. Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương ở cõi Diệu Bảo phương Đông cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
3. Phật Kim Sắc Bảo Quang, Diệu Hạnh Thành Tự ở cõi Viên Mãn Hương Tích phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.(1 lạy)
4. Phật Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường ở cõi Vô Ưu phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
5. Pháp Hải Lôi Âm ở cõi Pháp Tràng phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
6. Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông ở cõi Thiện Trụ Bảo Hải phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới.(1 lạy)
7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
8. Kinh Bản Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư và chú Quán Đỉnh cùng Tôn Pháp ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
9. Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ Tát ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
10. Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng chư Bồ Tát ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
11. Thánh chúng trong Hải Hội Thanh Tịnh ở cõi Tịnh Lưu Ly phương Đông, cùng Thánh chúng ở khắp Pháp giới. (1 lạy)
12. Con nay quy mạng, sám hối thề nguyện đoạn trừ tất cả ba chướng cho pháp giới chúng sinh và tứ ân, tam hữu. (1 lạy)


Hữu Thắng / Phật học đời sống