Post: : Admin

Bồ tát Quán Thế Âm có duyên rất sâu nặng đối với chúng sanh, Bồ Tát luôn đem từ bi cứu độ chúng sanh ra khỏi cảnh khổ.... bài pháp "Bồ Tát Quan Âm" do Thượng tọa  Thích Nguyên Liên thuyết giảng tại khóa Tu Bổn Môn Pháp Hoa Lần Thứ 01 - Tịnh Thất Quan Âm - Long Thành tỉnh Đồng Nai
- Sách Hành trang về cõi Tịnh - Thích Nguyên Liên

TT Thích Nguyên Liên giảng Lòng trung hiếu của Đạo Phật qua dòng lịch sử

TT Thích Nguyên Liên