Post: : Admin

Vấn đề biển đông dậy sóng, chủ đề: "Biển Đông" do TT Thích Hạnh Bình giảng về vấn đề Biển Đông và Kinh điển Phật Giáo hiện nay.
- Sách Lịch sử thiền tông Trung Quốc - Thích Hạnh Bình
- Tư tưởng Kinh A Di Đà - TT Thích Hạnh Bình


TT Thích Hạnh Bình

TT. Thích Hạnh Bình