Post: : Admin

Trong bóng tối vô minh đang bao trùm khắp thế gian. Những lời giáo huấn của Đức Phật vẫn hiện hữu nơi nơi được lưu truyền lại trong kinh điển qua các lần kết tập Tam Tạng được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Đèn khuya lật một trang kinh.

Hình như đâu đó bóng hình thánh nhân.

Bí kíp vượt thoát khổ đau

Những người con Phật ngày đêm miệt mài hành trì Giáo Pháp suốt cả canh thâu, ngõ hầu đoạn tận khổ đau,thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn là nơi an vui độc nhất. Các vị tinh tấn trong cả pháp học lẫn pháp hành để tìm đường giải thoát khổ đau,phá tan ngôi nhà tham ái hằng giam cầm chúng sanh trong đại dương của nước mắt.Đó là những giọt nước mắt của sầu bi,khổ não,của sự chia ly những người thân ái.

Hình bóng của Đức Phật hiện hữu trong giáo Pháp, ai thấy pháp người đó sẽ vô cùng tôn kính và biết ơn Đức Phật khi khai mở được những niềm hạnh phúc vô biên tiềm ẩn trong tâm thức, đó là những niềm an lạc vắng bóng khổ đau. Người con Phật bất kể đêm thâu, thắng lướt hôn trầm thụy miên, miệt mài kinh sách sau đó tinh tấn hành trì chánh niệm y theo lời Phật dạy để thành tựu những tầng thánh quả cao thượng trong Giáo Pháp Như Lai, đó là một bước tiến vĩ đại trong việc hành trì Pháp Bảo. Chính sự tinh tấn như vậy đã đưa những ai đã và đang có sự dũng mãnh tín tâm hành trì theo lời Phật dạy đạt đến sự an lành hạnh phúc khi thân tâm an trú trong việc thực hành Chánh Pháp. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An