Post: : Admin

Hội luận về thiền tại Nếu ai hỏi tôi THIỀN là gì?  Thì tôi sẽ trả lời ngắn gọn ngay rằng: Thiền là khảo sát tìm hiểu chính mình. Mời bạn tham gia 'Hội luận về thiền' trả lời thắc mắc của bạn tại room Paltalk.'Hội luận về thiền' trả lời thắc mắc của bạn tại Paltalk

Tại sao tôi trả lời như vậy?

-   ại vì Tu hành là mình làm bác sĩ chửa cái BỆNH KHỔ cho chính mình.  Mà một bác sĩ muốn chửa được một bệnh nhân thì bắt buộc phải khám nghiệm bệnh nhân để biết rõ ràng 4 sự thật:  1) Ông ta đang mắc BỆNH gì?  2) NGUYÊN NHÂN BỆNH do đâu ra?  3) bệnh đó có thể CHỬA LÀNH được hay không? Và 4) CÁCH CHỬA phải như thế nào?  Nếu ông bác sĩ mù tịt:  Không biết bệnh gì?  Không biết do đâu sinh bệnh?  Không biết bệnh có chửa lành được hay không?  Hoặc không biết cách chửa như thế nào thì chắc chắn ông ta là một bác sĩ bất tài, không đủ khả năng giúp bệnh nhân chấm dứt khổ đau.

Bởi thế khi Phật dạy THIỀN TỨ NIỆM XỨ ngài dạy CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC để tĩnh táo khảo sát về chính ta cũng như một bác sĩ khám nghiệm một bệnh nhân.  Phải khảo sát về THÂN (quán THÂN), khảo sát CẢM THỌ (quán THỌ), khảo sát TÂM (quán TÂM), là những thứ thường xuyên làm cho ta đau khổ, và đồng thời cũng khảo sát các PHƯƠNG PHÁP giúp ta chấm dút khổ đau (quán PHÁP).  4 sự khảo sát đó là để nhận ra chính xác 4 sự thật KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO để chấm dứt khổ đau.  KHỔ ĐẾ là sự thật về KHỔ (chữ Đế có nghĩa là Sự Thật).  TẬP ĐẾ là sự thật về NGUYÊN NHÂN của KHỔ.  DIỆT ĐẾ là sự thật về DIỆT KHỔ.  Và ĐẠO ĐẾ là sự thật về CON ĐƯỜNG đi đến KHỔ DIỆT.

Thế nhưng khi Pháp THIỀN của Phật truyền qua nước Trung Hoa thì lại có 2 thứ “hàng nhái” sinh ra, cũng tuyên bố là pháp “Tối  Thượng Thừa” của Phật, nhưng không cần tìm hiểu 4 sự thật  KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO để chửa bệnh khổ.  Mà chửa bằng cách dùng các loại TÂM:  Hoặc bằng cái TÂM KHÔNG chẳng cần thấy KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO, hoặc bằng cái tâm VÔ NIỆM, bịt tâm bịt ý, không cho một niệm khởi sinh ra.  Khỏi nghĩ CHÁNH, nghĩ TÀ, khỏi nghĩ ĐÚNG, nghĩ SAI.   Dĩ nhiên những phương pháp thiền này cũng đưa đến những sự AN LẠC nhanh chóng, bởi thế mới có nhiều người tu theo.   Nhưng đối với Phật thì ngài đã khẳng định rằng:
Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: “Không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ tập, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ diệt, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ chơn chánh đoạn tận khổ đau”; sự kiện này không xảy ra (Tương Ưng bộ kinh). 

Phật nói như vậy thật quá đúng. Có ông bác sĩ nào có thể chửa lành được bệnh mà không cần biết về 4 sự thật ở trên không?   Cho nên, nếu chúng ta chỉ cần tu học cho cuộc sống được AN LẠC, thì có vô số pháp môn có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, thậm chí ngoại đạo cũng có cách tu an lạc bằng cách tin vào sự che chở của các đấng linh thiêng của họ.  Hoặc như người đời cũng có những cách cụ thể để tạo an lạc bằng cách đi du lịch, đi chơi thể thao hay nghe nhạc, v.v. 

Nhưng nếu chúng ta đã biết chính xác rằng, chư Phật ra đời chỉ để CHẤM DỨT KHỔ ĐAU cho chúng sanh, chứ không phải chỉ để tạo AN LẠC TẠM BỢ, thì bắt buộc chúng ta phải hiểu biết đầy đủ tất cả 4 SỰ THẬT (4 THÁNH ĐẾ) mà Chư Phật ba đời luôn luôn tuyên thuyết sau mỗi lần thành đạo.  Sự tu hành của chúng ta cần phải theo đúng SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHỔ DIỆT mà Phật đã chỉ dạy.   Đó chính là BÁT CHÁNH ĐẠO mà trong đó phần cốt lõi chính là CHÁNH NIỆM: THIỀN TỨ NIỆM XỨ. 

Để hiểu rõ cách thực hành THIỀN đúng theo SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KHỔ DIỆT, buổi hội luận tuần này trên mạng Paltalk, room PHATPHAP NHIEM MAU, bắt đầu 9AM, ngày CHỦ NHẬT (ngày giờ VN), sẽ bàn luận nhiều về các phương pháp Thiền:  Thiền CHỈ, thiền QUÁN, thiền ĐỊNH, thiền VIPASSANA, thiền ĐỐN NGỘ, thiền QUÁN ÂM, thiền NHĨ CĂN VIÊN THÔNG, v.v.  Kính mong quí đạo hữu tham dự đông đảo để đóng góp dồi dào ý kiến trong tinh thần KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI.


Thân ái
Pháp Hĩ / Phật học đời sống