Post: : Admin

Từ bi trong chốn lầu cao, gác dài Tham sân góp nhặt trần ai Từ bi một niệm Muôn loài thiện sinh...Xóa bờ dục vọng

Thôi! Chừ xí xóa hết đi

Đản sinh niệm niệm Từ bi với đời

Trăm năm cũng một trận cười

Ngàn năm mấy kiếp

Lịch rơi mấy tờ!

Lắng lòng nhẩm mấy vần thơ

Nương dòng trong đục

Qua bờ tử sinh

Từ bi giữa cõi vô minh

Tư bi giữa chốn thị thành lao xao

Từ bi trong góc tù lao

Từ bi trong chốn lầu cao, gác dài

Tham sân góp nhặt trần ai

Từ bi một niệm

Muôn loài thiện sinh.


Trích hương từ bi số 8

Nguyệt Đình