Post: : Admin

Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ bệnh tật, già yếu, nhưng sống, chết, già, bệnh là chuyện tất nhiên của đời sống. Ai mà không chết. Anh sợ chết thì anh cũng phải chết. Chị sợ bệnh thì chị cũng phải bệnh... Cho nên sợ vô ích! Muốn cầu giải thoát khỏi sống, chết, già, bệnh thì càng thêm ràng buộc, càng thêm sợ hãi, lo âu. Cũng như đi xem tướng, xem bói, thì càng thêm lo âu, sợ hãi mà thôi. Sống, chết, già, bệnh là chuyện bình thường. Khi đủ điều kiện thì chúng nó đến, cần gì phải lo sợ, cần gì phải giái thoát chúng nó. 

Xem bói tướng càng thêm lo âu

Hãy vui với chúng nó, xem chúng nó là chuyện bình thường. Sống vui mỗi phút giây là con đường giải thoát hết mọi sợ hãi, lo âu.

Chân Pháp Đăng