Post: : Admin

Kiếp luân hồi....họ đã từng quen biết rất thân, nhưng do nghiệp lực hình tướng có sai biệt vì thế cho nên ta phải thâm tín nhân quả. Đời này có yêu thương bao nhiêu cũng phải chia lìa, có ghét ai dường nào cũng sẽ gặp lại...báo ơn, báo óan, và rồi mỗi người mỗi nẽo. Cuối đời chỉ có nghiệp lực theo ta như bóng với hình. 
Vị sư và Chú bò