Post: : Admin

Phật học đời sống online, cung cấp mẫu hồ sơ Phật giáo, văn thư lưu trữ Phật giáo, mẫu bài văn tác bạch, văn cúng, mẫu hồ sơ hành chánh, mẫu đơn từ Phật giáo Việt Nam.Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của mùa Phật Đản, cũng là ngày chư Tôn đức bắt đầu 3 tháng an cư kiết hạ. Hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, đối trước pháp thể chư Tôn đức, chúng con xin đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. (lạy 1 lạy)
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch chư Tôn thiền đức,
Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh
Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Sung sướng thay giữa đời ngũ trược ác thế mà dấu chân hoá độ của chư tôn thiền đức vẫn dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan.T ừ Việt Nam xa xôi,vì thương tưởng và đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con,chư tôn đức đã hoan hỷ quang lâm về bổn tự này để kiết giới an cư.Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh, hòa với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức,  đệ tử chúng con đốt nén tâm hương, sắm sanh lễ mọn, kính dâng lên trên cúng dường mười phương chư phật,dưới cúng dường hiện tiền chư tôn thiền đức .
Nguyện đem công đức cúng dường này cầu nguyện phật nhựt thọ thêm,pháp luân quay mãi, tất cả chúng sanh đang trầm luân trong cảnh giới khổ đau đều được an lạc giải thoát, đồng cầu nguyện cho hiện tiền đệ tử chúng con cùng thân quyến tật bịnh tiêu trừ, an vui, hạnh phúc.
Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức giới thể trang nghiêm, thân tâm thường lạc, mãi mãi là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Ngưỡng trên quý ngài thuỳ từ chứng minh, nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.
Nam mô Chứng minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

Hồ sơ Phật giáo