• Sinh thuận tử an

    Sinh thuận tử an
    Theo Phật giáo, với Phật tử bình thường tử an là ra đi với cận tử nghiệp thanh tịnh, giữ được chánh niệm lúc lâm chung, thần thức tái sinh vào tịnh cảnh. Những trường hợp thân thể bị ốm đau, chịu biến hoại của vô thường mà tâm giữ vững chánh niệm đến phút cuối vẫn được gọi là tử an. 
  • Bố thí thanh tịnh

    Bố thí thanh tịnh
    Bố thí và cúng dường là những hạnh tu phổ biến của hàng Phật tử. Hạnh lành này nếu được vun bồi và trưởng dưỡng liên tục trong đời sống thì mang đến quả phước vô lượng. Đức Phật đã dạy về bố thí thanh tịnh gồm...