Post: : Admin

Buổi chia sẻ của ông Bùi Hữu Dược vụ trưởng vụ Phật giáo ban Tôn giáo chính phủ tại chùa Quán Âm tỉnh Bình Dương.
Vài nhận xét về Phật giáo - Bùi Hữu Dược