Post: : Admin

Từ bỏ thời khắc quý giá của gia đình, đến chùa tu tập một buổi để làm cho lòng mình thanh thoát. Đánh đổi lớn của từng cá nhân.... Bài pháp chủ đề: 'Tu tập để được an vui' do ĐĐ Thích Quảng Tánh chia sẻ.
ĐĐ Thích Quảng Tánh

Tu tập để được an vui - ĐĐ Thích Quảng Tánh