Post: : Admin

Lễ hội Quán Thế Âm là ngày hội của những người con Phật biết tìm về tự tánh thanh tịnh, hòa hợp trong suối nguồn Đại Bi của mười phương chư Phật, thể hiện và xiển dương hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của chư Đại Bồ tát giữa cõi đời.TT. Huế: Thông tư tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
               BAN TRỊ SỰ                                                                            -----------------o0o---------------------
        Số 122/2017/TT-BTS
                -----o0o----- 
 
            Pl.2561. Huế ngày 31 tháng 5 năm 2017.
 
 
THÔNG TƯ
v/v tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm năm Đinh Dậu, PL.2561 – DL.2017
 
Kính gởi :     -  Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni
                      -  Các Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên huế
                      -  Quý vị Trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tịnh viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất
                      -  Các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, thị xã
                      -  Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
                      -  Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế
                      -  Ban Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức – Huế
                      -  Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán
                      -  Ban Điều hành Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm
                      -  Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế
                      -  Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng GĐPT các Niệm Phật đường, các Đạo
                         tràng, Đoàn, Chúng cư sĩ Phật tử tu học chánh pháp và toàn thể đồng
                         bào Phật tử các giới.
 
 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
 
 
Hằng năm đến ngày 19.6 âm lịch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm để kỷ niệm cúng dường ngày khánh đản của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
 
Năm nay, Lễ hội Quán Thế Âm sẽ được tổ chức trang nghiêm trọng thể trong 2 ngày 18 và 19.6 Đinh Dậu (11-12/7/2017). Nội dung chương trình Lễ hội như sau:
 
            NGÀY 18.6 ĐINH DẬU (THỨ BA 11/7/2017)
 
                        06 giờ 00         Lễ Hưng tác Thượng phan
                        07 giờ 00         Lễ Bạch Phật khai kinh
                                                  Lễ Thỉnh Tiêu diện Đại sĩ
                        16 giờ 00         Lễ Khai mạc trại Hạnh ngành nữ Gia đình Phật tử
                        18 giờ 30         Lễ Nhiên đăng cúng Phật – Phóng sanh đăng
                        19 giờ 30         Thuyết pháp
                        20 giờ 30         Văn nghệ
 
            NGÀY 19.6 ĐINH DẬU (THỨ TƯ 12/7/2017)
 
                        06 giờ 00         Tụng kinh Phổ Môn (chư Ni)
                        08 giờ 00         Lễ Chính thức (có chương trình riêng)
                        10 giờ 00         Lễ Cúng Ngọ - Cầu An
                        15 giờ 00         Lễ bái Ngũ bách danh
                        18 giờ 00         Đăng đàn chẩn tế
                                                  Tạ Phật hoàn kinh
 
Giáo hội kính cung thỉnh chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, kính mời chư Đại đức Tăng Ni, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế cùng toàn thể đồng bào Phật tử các giới vân tập về Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm – Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để tham dự Lễ hội trong niềm hân hoan, thành kính.
Lễ hội Quán Thế Âm là ngày hội của những người con Phật biết tìm về tự tánh thanh tịnh, hòa hợp trong suối nguồn Đại Bi của mười phương chư Phật, thể hiện và xiển dương hạnh nguyện tầm thanh cứu khổ của chư Đại Bồ tát giữa cõi đời.
Yêu cầu các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, các ban ngành, đơn vị trực thuộc Giáo hội phổ biến rộng tãi nội dung Thông tư này đến mọi giới đồng bào Phật tử để ngày Lễ hội Quán Thế Âm thật sự thấm sâu vào lòng người.
Kính chúc Chư vị thân tâm thường lạc và thành tựu các Phật sự.
 
                                                                                                                                                  Nay thông tư,
Kính gởi:                                                                                                                               TM. BAN TRỊ SỰ
- UBND, UBMT, SNV-BTG, CA tỉnh                                                                                   TRƯỞNG BAN
- UBND, UBMT, PNV, CA các huyện thị và Tp. Huế
- UBND, UBMT, CA các phường, xã, thị trấn                                                                (đã ký và ấn dấu)
                “Kính tường và xin giúp đỡ”
- Lưu VP.                                                                                                                  Hòa thượng THÍCH ĐỨC THANH
Ghi chú:
Các đoàn dâng lễ cúng dường phải đăng ký trước với
Ban Tổ chức, từ đây cho đến hết ngày 14.6 Đinh Dậu.