Post: : Admin

Là vị vua trời có nhiều oai lực thù thắng cai quản hai cõi trời là Tam Thập Thiên và Tứ Thiên Vương, Ngài là vị vua trời hộ trì Phật Pháp. Trời Đế Thích hộ trì chánh pháp

Để trở thành thiên vương như vậy, trong tiền kiếp Ngài đã tạo dựng nhiều phước báu và đặc biệt phải có những pháp như sau:

"1- Nuôi dưỡng cha mẹ.
2- Tôn kính bậc Trưởng thượng trong gia tộc.
3- Nói lời dịu ngọt.
4- Không nói lời đâm thọc.
5- Không bỏn xẻn.

6- Có sự chân thật.

7- Chế ngự được tâm sân hận."


Tuy đang sống trong dục lạc đầy khả ái khả lạc nơi thiên giới tuy nhiên Ngài vẫn thường xuyên gặp Đức Phật để học tập Phật Pháp cũng như hóa hiện xuống nhân gian gặp chư Tăng để tạo thêm phước báu cho mình. Một hôm, sau khi thấy Đại Đức Maha kassapa vừa xuất định, Đế Thích vô cùng hoan hỉ, Ngài đã rủ thiên hậu hóa hiện thành một cặp vợ chồng già nghèo khổ để cúng dường đến Thánh Tăng. Ban đầu, Ngài Đại Ca Diếp không biết đó là Đế Thích nhưng sau khi thấy mùi hương của vật thực tỏ ra thơm ngào ngạt lạ lùng, Ngài đã dùng trí quán sát và biết rõ sự tình, Đại Đức đã nói với Đế Thích rằng mục đích đi khất thực sau khi xuất định là Ngài muốn tế độ những người nghèo khổ chứ không phải là dành phần phước báu này cho những người quả phước tràn trề như vua trời. 

Vị ấy đã than vãn với Ngài Đại Ca Diếp rằng do tạo phước thiện trong thời kì không có Đức Phật và chư tăng nên hào quang và thiên cung không được chói sáng như những vị tạo phước thiện thời xuất hiện ba ngôi Tam Bảo. Và sau khi trở về thiên cung, Đức vua trời đã được như ý nguyện viên mãn với hào quang thù thắng, vi diệu. Phước báu cúng dường đến chư tăng là vô tận vô biên, đặc biệt là đến những vị thánh vừa xuất thiền diệt thọ tưởng định thì cho quả báu thù thắng ngay trong hiện tại. Ở cõi người ta có nhiều điều kiện tạo công đức cho mình hơn các cõi chư thiên. Mỗi lần muốn nghe pháp hay tạo phước thì các Ngài phải xuống hạ giới. Đế Thích Thiên Vương thật sự là tấm gương sáng trong việc hành trì thiện Pháp và hộ độ Ba Ngôi Tam Bảo với đức tin vững vàng vì Ngài đã cảm nhận được những quả báu thù thắng do việc tạo dựng nhiều phước thiện do việc hành trì Chánh Pháp đem lại. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An