Post: : Admin

Trong nhà Phật chia trí tuệ làm ba: Văn, Tư, Tu. Văn là nghe tiếp thu. Tư là nghe tiếp thu rồi suy gẫm chín chắn, nhận định đúng mới tin, mới theo.
Trí tuệ trong Đạo Phật


Tu là tin rồi ứng dụng tu, là thực hành thực nghiệm. Văn, Tư, Tu là Tam tuệ học. Ba tuệ học này còn trong sanh tử nên nói Hữu lậu. Trong nhà Phật còn có Tam vô lậu học là: Giới, Định, Tuệ. Do giữ giới kềm chế không cho tâm buông lung, chao đảo theo ngoại duyên, dần dần tâm được an Định. Từ an định phát sanh Trí tuệ. Đây là tuệ do định (từ tập ) sanh, còn tuệ ở trên do học mà sanh.Chân dung Đức Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ bậc chân tu thạc đức, hiện nay Ngài 98 tuổi.

Chân dung Đức Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ bậc chân tu thạc đức, hiện nay Ngài 98 tuổi.


Học những kiến thức ngoài đời gọi là trí thức, tức là gom nhặt sự hiểu biết của người này, người kia lại thành sự hiểu biết của mình. Nên người có hiểu biết rộng gọi là người trí thức. Trí tuệ trong nhà Phật không như thế. Học Phật là học pháp của Phật, đó là pháp tu tập giải thoát sanh tử, pháp chân thật không sanh diệt, muôn đời không dời đổi.
Trích trong “Phước Tuệ Song Tu”

Hòa thượng Thích Thanh Từ