Post: : Admin

Tiểu phẩm người Mẹ một mắt do Phật tử chùa Phước Viên (Biên Hòa - Đồng Nai) dù người con có ương nghạnh cỡ nào nhưng Mẹ vẫn yêu thương con, trong khi đó người con đi học sĩ diện với bạn bè, có một lần trước khi người con đi học dặn mẹ trước, nếu bà mà có đi họp phụ huynh thì nhờ người khác, bà mà đi thì người ta chê mẹ của mày một mắt.
Tiểu phẩm người Mẹ một mắt