Post: : Admin

Chuông ngân trầm lắng chuông ngân
Giọt chuông cam lộ tầng tầng ngân nga
Ngân vào đồng nội cỏ hoa
Du dương suối nhạc âm ba nhẹ nhàng .
Chuông ngân sáng Ánh Đạo Vàng
Từ bi trí tuệ âm vang chơn thường
Quê nhà rạng ánh triêu dương
Đất trời thấm nhuận mười phương an hòa .
Chuông ngân vọng tiếng Di Đà
Chấp tay niệm Phật lòng bà thảnh thơi
Quê hương Tịnh độ đây rồi
Bờ tre khóm trúc… Thế thôi … Thế mà…
Chuông ngân trầm lắng ngân nga
Nhủ lòng mê đắm phù hoa ích gì !
Quay về nương bóng từ bi
Uống dòng sữa Pháp vô vi diệu huyền.
Chuông chùa ngân… nhịp bình yên
Trăng sao trời đất giao duyên chan hòa
Nước non ngàn dặm âu ca
Bốn ngàn năm những mặn mà tươi xinh .
Giọt chuông ngân ngợi tâm tình
Đi mô cũng thấy quê mình đẹp thay
Nước non ta Phật Đạo nầy
Mối tình chung thủy tháng ngày vấn vương.
Chuông chùa ngân ngợi du dương
Hồng ân cứu độ đoạn trường chúng sanh
Bờ mê thắp sáng : Tánh linh
Con đường giải thoát đinh ninh làm lòng.
Quay về nghe tự tánh không
Giọt chuông cam lộ đượm hồng triêu dương
Khơi nguồn suối chảy tình thương

Thấm nhuần ba cõi mười phương thanh bình.


HẠNH PHƯƠNG / Phật học đời sống