Post: : Admin

Bấy giờ vua Tịnh Phạn cho mời các tướng sư vào cung để xem tướng cho Bồ tát.Xem xong, các vị tướng sư đều bảo: “Tâu đại vương, cứ theo sách xưa nói, người nào có đủ ba mươi hai tướng như Bồ tát sẽ có hai việc xảy ra, một là nếu ở thế tục sẽ làm Chuyển luân Thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ, bảy báu đầy đủ; hai là nếu xuất gia tu hành sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Riêng có vị tướng sư tên A Tư Đà lúc đó đã một trăm hai mươi tuổi quả quyết nói rằng: “Bồ tát sau này sẽ xuất gia tu hành thành tựu quả vị Phật”. Vua Tịnh Phạn nghe xong trong lòng không được vui.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)