• Hành pháp là chuyển hóa tâm

    Hành pháp là chuyển hóa tâm

    Hôm nay chúng ta gặp gỡ để trao đổi về làm thế nào để thực hành giáo pháp của Đức Phật? Muốn thực hành giáo Pháp Đức Phật thì phải hiểu giáo Pháp Đức Phật đã dậy như thế nào để...

  • Hành pháp thế nào?

    Hành pháp thế nào?