Post: : Admin

Nói đến thư pháp hay bút pháp là cách chơi chữ của người Việt, nhằm đưa những nét bút bay bổng có hồn tạo dáng kiểu tượng hình hay cách chấm phá của người viết. Thư pháp bên cửa thiền của Triệu Sơn và họa sĩ Nam

"Giải thoát" sự kết hợp giữa Tâm Tú & Hoạ sĩ Nam"Chữ Phật" sự kết hợp giữa Tâm Tú & Hoạ sĩ Nam

Thi kệ của Trụ Vũ - họa sĩ Nam

Sự kết hợp giữa Tâm Tú & Hoạ sĩ Nam

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bút pháp của Đinh Thế Cường

Một từ để diển tả yêu thương! thư pháp Đức Dự

Viết giao lưu, thử giấy chư Đông Phong thư pháp Hoa Nghiêm

Thư pháp bên của thiền của Võ Tuấn Xuân Thành "Lắng nghe lòng mình"


Hạo Nhiên giới thiệu