Post: : Admin

Ban trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập thành kính cung thỉnh, chư tôn đức về chứng minh Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Bù Gia Mập, nhiệm kỳ III ( 2016- 2021) kính mời quý Phật tử về tham dự. Thời gian: 08 giờ, thứ năm, ngày 14/7/2016(11/6/Bính thân)  Địa điểm tổ chức tại Chùa Thanh Hoa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.Bìa thiệp thỉnh đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập. Phòng thiết kế Phật học đời sống

Bìa thiệp thỉnh đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập. Phòng thiết kế Phật học đời sống

Bìa thiệp mời đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bù Gia Mập. Phòng thiết kế Phật học đời sống


-----------------
Chương trình Đại hội:
- Niệm Phật cầu gia bị,
- Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Phút Mặc niệm.
- Tuyên bố lý do,
- Thông qua chương trình
- Giới thiệu  thành phần tham dự,
- Diễn văn khai mạc Đại hội,
- Tặng hoa chúc mừng,
- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ, Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tham luận (nếu có);
- Khen Thưởng
- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm;
- Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Tân Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ;
- Phát biểu của Cơ quan Nhà nước cấp huyện;
- Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Diễn văn bế mạc,
- Cảm tạ của Ban tổ chức và hồi hướng.