Post: : Admin

Thân này là thành trì của bệnh tật, khổ não và biến hoại, chịu sự chi phối của tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã rồi đến một giai đoạn nào đó, cát bụi lại trở về cát bụi.Đức Phật là bậc vĩ nhân đã khai sáng cho nhân loại con đường đoạn diệt khổ đau,thoát li sinh tử. Kinh Pháp Cú bao gồm những lời dạy của Ngài hàm chứa những ý nghĩa sâu xa thiết thực về đạo lộ đưa đến sự an vui.

Trong một đoạn kinh ngắn, Đức Phật dạy chúng ta như sau:

"46. Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của Ma,
Vượt tầm mắt Thần chết"
(Kinh Pháp Cú
Vietnamese translation
by Bhikkhu Thích Minh Châu

Sài Gòn, Việt Nam, 1996).

Thân này là chỗ chứa các khổ não

Thân này là chỗ chứa các khổ não


Thân này là thành trì của bệnh tật, khổ não và biến hoại, chịu sự chi phối của tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã rồi đến một giai đoạn nào đó, cát bụi lại trở về cát bụi. Bởi vậy nên dính mắc thân này đồng nghĩa với ôm trọn khổ đau. Cạm bẫy Ác Ma giăng giăng khắp nẻo, đó chính là những dục lạc thế gian cám dỗ khiến con người mải mê hái hoa ái dục quên đi việc tu tập và tạo dựng phước báu nhằm đoạn diệt khổ đau. Các bậc thánh nhân A-la-han là những bậc cao thượng đã giác ngộ chân lí tứ diệu đế, thoát khỏi sự chi phối của tử thần về phương diện tâm giải thoát, đã bẻ gãy tên hoa của ma vương,tử thần chỉ có thể chi phối sắc pháp hữu vi chứ không thể nào ảnh hưởng đến tâm giải thoát siêu thế của các vị ấy.

Bởi vậy, đây chính là thành tựu to lớn và vĩ đại nhất trên bước đường tu tập hành trì theo giáo Pháp được khai sáng bởi Đức Thế Tôn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống