Post: : Admin

Tập ảnh tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ mình thoát chốn địa ngục, lòng hiếu của ngài Mục Kiền Liên thật tuyệt vời cho mọi người học theo hạnh cao quý của bậc đại hiếu. Mục Kiền Liên hướng dẫn Mẹ quy hướng Tam-bảo hầu mong thoát cảnh khổ địa ngục đau đớn.Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Hoạt cảnh Mục Kiền Liên bưng bát cơm dâng mẹ trong lúc mẹ bị tù đày.

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Hoạt cảnh Mục Liên Thanh Đề tại Trung Hoa

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Cơm chưa đưa đến miệng đã, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu! bà Thanh Đề làm kiếp ngạ quỷ đói khát

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Hoạt cảnh Mục Liên Thanh Đề tại Việt Nam

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mục Kiền Liên tôn giả

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Tranh vẽ Mục Kiền Liên Bồ-tát

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mục Kiền Liên thấy mẹ âu sầu thê thảm

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Hoạt cảnh Mục Liên Thanh Đề tại Hồng Kông

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Mẹ tôn giả Mục Kiền Liên sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài.

Mau mau về chốn giảng đường, bạch cùng Đức Phật tìm phương cứu Mẹ mình.

Tập ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ

Bát cơm hóa thành lửa than. Mục Kiền Liên cùng bà Thanh Đề, vẽ trên giấy gió.