Post: : Admin

"Đức Phật đã thuyết cho các tỳ kheo nghe về tám nguồn công đức, nhân sanh cõi người và trời, được khả ái, khả ý, khả hỷ, an lạc, hạnh phúc. Tức là ba qui y và năm vô úy thí.
TÁM NGUỒN CÔNG ĐỨC SANH TRỜI NGƯỜI

"Đức Phật đã thuyết cho các tỳ kheo nghe về tám nguồn công đức, nhân sanh cõi người và trời, được khả ái, khả ý, khả hỷ, an lạc, hạnh phúc. Tức là ba qui y và năm vô úy thí.
1- Quy y Phật (Buddhaṃ saranaṃ gato hoti), tức là nương về với Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri.
2- Quy y Pháp (Dhammaṃ saranaṃ gato hoti), tức là nương về chánh pháp, giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn.
3- Quy y Tăng (Saṅghaṃ saranaṃ gato hoti), tức là nương về chúng Tăng đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn.
4- Vô úy thí từ bỏ sát sanh (Pāṇatipātā paṭivirato hoti abhayadānaṃ), nghĩa là cho sự không sợ hãi đến chúng sanh bằng cách từ bỏ sát hại mạng sống.
5- Vô úy thí từ bỏ trộm cắp (Adinnādānā paṭivi-rato hoti abhayadānaṃ), nghĩa là cho sự không sợ hãi đến chúng sanh bằng cách từ bỏ sự cướp đoạt vật chưa cho.
6- Vô úy thí từ bỏ tà hạnh các dục (Kāmesu micchācārā paṭivirato hoti abhayadānaṃ) nghĩa là cho sự không sợ hãi đến chúng sanh bằng cách từ bỏ sự tà dâm phi pháp.
7- Vô úy thí từ bỏ nói dối (Musāvādā paṭivirato hoti abhayadānaṃ) nghĩa là cho sự không sợ hãi đến chúng sanh bằng cách từ bỏ sự dối trá lừa gạt.
8- Vô úy thí từ bỏ nghiện ngập rượu (Surāmerayamajjamapādaṭṭhānā paṭivirato hoti abhayadānaṃ) nghĩa là cho sự không sợ hãi đến chúng sanh bằng cách từ bỏ uống rượu, say sưa.
Người cư sĩ qui y Tam bảo là đem lại sự an vui cho mình; thọ trì ngũ giới là đem lại sự an vui cho chúng sanh, làm cho chúng sanh khác không sợ hãi, không oán thù, không bị tai hại, nên cũng gọi là vô úy thí (abhayaṃ deti). -- A.IV.245"


Đây là những nhân thiện lành đem lại phước báu vô biên ngay trong hiện tại mà ít hao tốn về mặt vật chất mà bất cứ ai khi có niềm tin và sự dũng mãnh tín tâm đều có thể thực hiện trong sự cố gắng nỗ lực của bản thân nhằm tầm cầu cho mình những phước lành cao thượng để làm của để dành mang theo trong tháng ngày luân hồi sinh tử.Khi quay về nương tựa Tam Bảo và thọ trì ngũ giới thì đây chính là những hạt giống thiện lành sẽ dẫn dắt ta đến những chân trời của sự bình yên,an lành và hạnh phúc.Người cư sĩ giữ gìn giới luật sẽ tăng trưởng được lòng bi mẫn vì không não hại đến những chúng sanh khác từ đó gặt hái được sự an lạc ngay trong kiếp sống này.Đây chính là những vô úy thí mang về nhiều lợi ích cho bản thân và những chúng sanh khác góp phần xây nên nền móng vững chắc cho ngôi nhà giới,định,tuệ.Và là nguồn công đức sanh cõi trời,người là những cõi an lành khi chúng sanh hội đủ phước báu.Cao hơn nữa,người cư sĩ tại gia tiến hành tu thiền định và thiền tuệ từ đó chứng ngộ các tầng thiền và liễu tri Niết Bàn bất tử.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


CƯ SĨ GIỚI PHÁP

Tỳ kheo Giác Giới 
(Bodhisīla Bhikkhu) biên soạn