Post: : Admin

Video Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc ngày 18/7/2016. 

Xem thêm bài giảng thầy Thích Hạnh Tuệ

- Phật pháp cho đời sống - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

- Ba cửa giải thoát - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Nhẫn nhục tinh tấn - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Thích Hạnh Tuệ-ta chạy vòng vòng