Post: : Admin

Tỳ kheo ni Kusuma Devendra, xuất gia và thọ giới cụ túc theo truyền thống Nam tông đã viên tịch vào ngày 28-8-2021 tại Sri Lanka (Tích Lan) thọ tuổi 92.
Video: hình ảnh Tỳ kheo ni Kusuma Devendra viên tịch thọ 92 tuổi.


Nam Lan