Post: : Admin

Thay vì Phật tử đi cầu bái, cúng quảy, Hòa thượng Thích Quang Đạo đã soạn thảo bài sớ Vu Lan Thắng Hội, để sau mỗi buổi tụng kinh Vu Lan - Báo Hiếu sẽ đọc bài sớ này dâng lên Đức Phật nguyện cầu Gia tiên người thân quá vãng nương nhờ phước lực sớm sanh về cảnh lành.Sớ Vu Lan Thắng Hội

Sớ Vu Lan Thắng Hội

Phục dĩ Đức Phật từ bi cứu chúng sanh ra khỏi ba cõi, Mục Liên hiếu hạnh độ vong mẫu thoát chốn A-tỳ. Muốn cầu báo đáp thâm ân phải lập đàn sám hối tội lỗi bái sợ vị.

Nay tại nước Việt Nam tỉnh Gia Định thành phố Sài Gòn phường 7, số 207A Võ Thị Sáu, gia chủ đến chùa Phật học đời sống đốt tâm hương quỳ trước bảo điện nhất tâm cầu nguyện siêu hương linh: Nguyễn Văn A

Nguyễn Thị B

Trần Văn C

Hôm nay nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, Phật hoan hỷ, Tăng tự tứ Diêm Vương xá tội vong nhân. Hiếu chủ đốt nén lòng thành nhất tâm hướng nguyện. hương giải thoát lòng thành khấn nguyện, nước dương chi rửa sạch oan khiên, cúi xin Phật tổ giám thành tiếp linh độ mạng về miền Lạc Bang.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tác đại chứng minh

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên tôn giả tác đại chứng minh gia hộ.


Sớ tuyên tại Phật học đời sống ngày rằm tháng 7 năm Bính Thân, đệ tử phụng hành Sa môn Thích Phong Vân hòa nam thượng sớ.


HT. Thích Quang Đạo soạn