Post: : Admin

Dù có bao nhiêu luỵ sóng thành / Sông còn sâu đó, núi còn xanh /Đã qua giấc mộng sương tan nắng / Lại thấy niềm đau mây rũ mành.



Những nghĩ hoài mơ màu cẩm tú,

Mà sao chưa vẹn nét đan thanh.

Ô hay, mới biết đời trăm ngã,

Biết ngã nào đây giữa bại thành.!

Giữa bại thành, ta vẫn một trời

Sá chi phương ngoại nước mây trôi.

Sắc son những lúc nên thân ấy,

Cơm áo đôi khi nát chữ rồi.

Mộng tưởng đêm về trăng chếch bóng

Hư danh chiều xuống lệ rưng ngươi.

Sao bằng nghĩa cử Nhơn-Trung-Hiếu

Cho cả tình quê, cả cuộc đời.


South Dakota, tháng 10.2017.

MẶC PHƯƠNG TỬ