Post: : Admin

Đức Phật là bậc đại trí tuệ, những lời giáo huấn của Ngài mang lại cho những ai hữu duyên những bài học vô giá để từ đó hành trì và đoạn diệt đau khổ và trong "Tương Ưng Bộ" kinh, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác giáo huấn chúng ta như sau:Quán tưởng mạng sống của con người
"Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh."
(Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Tập I - Thiên Có Kệ).

Lời bình: Sanh mạng này ngắn ngủi trong hơi thở ra vào, xác thân tứ đại là nơi ẩn chứa muôn vàn tật bệnh và đau khổ, tuổi thọ chúng sanh hằng bị đe dọa bởi muôn ngàn những hiểm nguy rình rập và già, chết đó là những cái đích cuối cùng trong cuộc sống mà ai cũng phải bước tới không sao có thể tránh khỏi được,không có ai có thể cản được bước tiến của những đạo quân của tử thần có sức mạnh to lớn trong tam giới. Những ai thường xuyên quán tưởng về những đau khổ tràn ngập thế gian này từ đó hành trì theo pháp bảo, hướng đến sự viễn ly, tâm hướng cầu tịch tịnh, đó là sự đoạn diệt tham ái và vô minh từ đó thành tựu hiện tại lạc trú và viên mãn con đường phạm hạnh. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An