Post: : Admin

Bộ phim Lục Tổ Huệ Năng do Phật giáo Hồng Kông sản xuất. Dám chế Ngô Võ Phu, Lang Hào Nhiên, dàn dựng Lý Thanh Nguyên.