Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập cuối, Đức Phật nhập niết bàn, Tăng đoàn và đất nước Ấn Độ tổ chức lễ trà tỳ Đức Phật.
Lễ trà tỳ Đức Phật

Lễ trà tỳ Đức Phật