Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 43, tập này Tu Đạt cúng hiến mãnh vườn để cúng dâng làm tịnh xá cho Đức Phật và tăng chúng ở
Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 43