Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 41, Nàng Gia-du-đà-la tìm đến Đức Phật xin xuất gia thọ giới làm Tỳ-kheo-ni cùng di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề.
Đức Phật và Tăng đoàn trong một lần trở về quê hương thăm vua Vua Tịnh Phạn

Đức Phật và Tăng đoàn trong một lần trở về quê hương thăm vua Vua Tịnh Phạn

Gia Du Đà La khóc bên Đức Phật xin theo Ngài xuất gia làm Tỳ kheo niGia Du Đà La khóc bên Đức Phật xin theo Ngài xuất gia làm Tỳ kheo ni

Đức Phật thuyết pháp cho Gia Du Đà La trong hoàng cung Tỳ La Vệ

Đức Phật thuyết pháp cho Gia Du Đà La trong hoàng cung Tỳ La Vệ