Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 40, mời quý vị xem
Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 40

Đức Phật thọ ký cho tên cướp muốn giết vua Tần-bà-sa-la

Tên cướp bỏ đao đảnh lễ Đức Phật

Đức Phật thọ ký cho tên cướp muốn giết vua Tần-bà-sa-la

Đức Phật thọ ký cho tên cướp muốn giết vua Tần-bà-sa-la