Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 39. Đức Phậ khiển trách tỳ-kheo Rutaputta và dân chúng không tin vào Phật pháp mà sùng bái việc cá nhân, việc tỳ-kheo Rutaputta đã sử dụng thần thông của mình bay lên cây tre lấy bát gỗ trầm hương...
Video Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 39

Khi đi khất thực, bị một số dân chúng sĩ nhục và cho rằng hèn yếu, sĩ nhục đến cả Đức Phật. Nên Tỳ-kheo Rutaputta buồn và sử dụng thần thông của mình bay lên không trung lấy chiếc bát gỗ trầm hương. Từ đó dân chúng cảm phục đi theo về đảnh lễ thọ làm đệ tử của Đức Phật.

Tỳ-kheo Rutaputta đảnh lễ Đức Phật sám hối vì đã sử dụng thần thông trước mọi người.

Tỳ-kheo Rutaputta đảnh lễ Đức Phật sám hối vì đã sử dụng thần thông trước mọi người.

Tỳ kheo Tân Đầu Lô Phạ La Đỏa

Tỳ kheo Tân Đầu Lô Phạ La Đỏa.


Hoài Nam / Phật học đời sống