Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 37, Đức Phật cùng Tăng đoàn vào thành thọ thực do Vua Tần-ba-sa-la thỉnh.
Tăng đoàn đảnh lễ Đức Thế Tôn trước khi vào thành thọ thực

Tăng đoàn đảnh lễ Đức Thế Tôn trước khi vào thành thọ thực


Đức Phật cùng Tăng đoàn thong dong đi đến nước Ma-kiệt-đà

Đức Phật cùng Tăng đoàn thong dong đi đến nước Ma-kiệt-đà


Thái tử A-xà-thế con của vua Tần-ba-sa-la và Hoàng hậu Videhi

Thái tử A-xà-thế con của vua Tần-ba-sa-la và Hoàng hậu Videhi, trong vẻ mặt hung bạo của thái tửkhi đến yết kiến Đức Phật.

Các đạo sĩ Bà-la-môn nước Ma-kiệt-đà ra đón rước Đức Phật cùng Tăng đoàn vào cúng dường bữa cơm trưa.

Các đạo sĩ Bà-la-môn nước Ma-kiệt-đà ra đón rước Đức Phật cùng Tăng đoàn vào cúng dường bữa cơm trưa.

Lễ vật của nước Ma-kiệt-đà đã chuẩn bị xong để thỉnh Đức Phật và Tăng chúng vào thọ thực

Lễ vật của nước Ma-kiệt-đà đã chuẩn bị xong để thỉnh Đức Phật và Tăng chúng vào thọ thực


Ngọc Linh / Phật học đời sống