Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 36, lúc này Đức Phật giao cho Ngài Ananda tiếp nhận đồ đệ xuất gia tu học đạo giải thoát
Video Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 36

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 36

Các chàng trai trẻ trong làng đến xuất gia trở thành tu sĩ trước sự chứng minh của 4 vị Tỳ-kheo đủ gọi là Tăng đoàn