Post: : Admin

Mời quý thính chúng xem video pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, ngày 20/6/2016.
Phật pháp cho đời sống - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ


ĐĐ Thích Hạnh Tuệ