Post: : Admin

Mời quý thính chúng lắng nghe bài pháp chủ đề: 'Phật giáo với y học' do HT Thích Bảo Nghiêm giảng chùa Băng tại Hà Nội.
Xem thêm:

>>HT Thích Bảo Nghiêm: Đầu năm đi lễ chùa thế nào cho đúng?