Post: : Admin

Trong nghi lễ tụng niệm, Phât Giáo: câu kinh không phải là lời thỉnh nguyện, cũng không phải là lời cầu xin chuyển đạt một nguyện vọng. Dầu ta có bỏ hết thì giờ để cầu xin cũng không được gì, Đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố những ân huệ cho người cầu nguyện.Phật giáo "người nào nhìn thấy giáo pháp là thấy Như Lai"

Để được cứu rỗi người Phật tử không nên cầu nguyện mà phải nhận lãnh trách niệm ,cố gắng trau dồi đức hạnh, kiên trì tu tập, để đạt tự do và trong sạch . Không nên lệ thuộc người khác mà phải nương nhờ nơi mình ,tự mình cố gắng.

Đức Phật dạy: "Các con phải cố gắng, Chư Phật chỉ là những vị Thầy"

Chẳng những cầu nguyện, van xin là vô ích mà còn là một thái độ nô lệ tinh thần. Thay vì đọc kinh cầu nguyện Đức Phật khuyên nhủ nên cố gắng hành thiền để ghép mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm và Giác ngộ. Thiền định là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí .
Trong phật Giáo không có thần linh vạn năng, bắt buộc tín đồ phải sợ hãi và cúi đầu vâng lịnh. Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một oai lực siêu thế, quan niệm như một chúng sanh toàn năng hay năng lực vô thủy. Không có tánh cách thần khải, không có lời sám của một thần linh từ lâu trên cao xuống đến con người. Do đó người Phật tử không qùy lụy phục vụ một oai lực siêu nhiên cầm quyền thưởng phạt và kiểm soát định mạng, bởi vì người Phật tử không tin ở sự THẦN LINH.


Tỳ Khưu Nãrada Maha Thera