Post: : Admin

Tin an cư kiết hạ: Sáng nay ngày 24/05/2016 tại chùa Hoa Nghiêm thị trấn Đắk Mik trang nghiêm kiết giới an cư. Mùa an cư kiết hạ PL:2560 - DL: 2016 năm nay tỉnh nhà Đăk Nông có 69 Tăng Ni hành giả, 15 Sa-di tập sự an cư. Điểm an cư chùa Hoa Nghiêm thị trấn Đăk Mik và chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa.
Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

HT. Thích Châu Quang, trưởng BTS PG Đăk Lăk, chứng minh BTS PH Đăk Nông; TT. Thích Quảng Tuấn, trưởng BTS PG Đăk Nông; Đại đức Thích Quảng Hiền, phó Thường trự BTS PG Đăk Nông; TT. Thích Giác Hạnh, Uỷ viên thường trực BTS Đăk Nông; Đại đức Thích Chiếu Ý, phó BTS PG Đăk Nông cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự.

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Chư tăng lần lượt ba người quỳ bạch thỉnh cầu ba lần cùng thiền chủ trường hạ tỉnh Đắk Nông.

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Chư tôn giáo phẩm BTS PG tỉnh Đăk Nông.

Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Tăng Ni hành giả an cư tỉnh Đăk Nông.

Sau buổi tác pháp kiết giới an cư chư tăng và Phật tử thọ trai cúng dường trai tăng, xong trở về trú xứ an cư của mình bắt đầu vào công việc cấm túc an cư, trao dồi giới đức trong ba tháng mùa mưa.


Đào Viên - GPD