Post: : Admin

Niềm tin ấy đi ngược lại quan điểm của đức Phật, nhưng lại cho rằng, đó là lời Phật dạy, cả hai hạng người này, đức Phật đều gọi chung là NGƯỜI XUYÊN TẠC NHƯ LAI.1. Người độc ác với tâm đầy sân hận: Có nghĩa là khi người nào có thành kiến với đạo Phật, ngay cả người trong đạo Phật, vì bảo vệ niềm tin tông phái pháp môn tu tập của mình, buông lời nhục mạ phê phán niềm tin của người khác, vì tinh thần từ bi bao dung của đức Phật, không đồng tình với người có tâm chê bai phê phán người khác, đều được gọi là người xuyên tạc Như Lai;

Phật dạy: Có hai hạng người xuyên tạc Như Lai

2. Người có lòng tin với tà kiến: Mặc dù theo đạo Phật tin đức Phật, nhưng niềm tin ấy không phải là chánh tín mà là tà tín, là niềm tin không làm cho trí tuệ phát sinh, không đưa đến giải thoát, càng tin càng phiền não, hại mình hại người. Niềm tin ấy đi ngược lại quan điểm của đức Phật, nhưng lại cho rằng, đó là lời Phật dạy, cả hai hạng người này, đức Phật đều gọi chung là NGƯỜI XUYÊN TẠC NHƯ LAI.


Thích Hạnh Bình