Post: : Admin

Ông Tây người Mỹ trước đó tập tụng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay tập niệm A Di Đà Phật.Thầy Thích Giác Dũng chia sẻ, ông Tây gốc Mỹ có tên Chang Jimmy đến Chùa Giác Nguyên Virginia USA ngồi thiền 30 phút, sau đó ông tập tụng chú Đại Bi, khi tụng ông phải lấy cái mõ mới chịu tụng.