Post: : Admin

Chủ đề bài pháp 'Nói tự do' do Đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng cùng với Phật tử. Mời quý vị lắng nghe